sobota 26. marca 2016

Space Dice - Farkle (DE)

EN SK CZ DE
Die Aufgabe des Spielers ist es, den definierten Punktenlimit so schnell wie möglich zu erreichen. Man kann entweder mit Freunden spielen (off-line), oder gegen einem Automaten. Punkte werden nach den folgenden Regeln gesammelt:

1: 100 Punkte
5: 50  Punkte

Andere Werte müssen auf wenigstens drei Würfeln erscheinen, um Punkte zu bringen. Die Punktzahl ist dann das Hundertfache des Wertes. Zum Beispiel:

4 4 4: 4x 100 = 400 Punkte

Jeder weiterer Würfel mit dem gleichen Wert verdoppelt die Punktzahl. Zum Beispiel:

4 4 4 4: 4x 100 x2 = 800 Punkte
4 4 4 4 4: 4x 100 x2 x2 = 1600 Punkte
usw.

Die Punktzahl wird auf diese Weise nur dann berechnet, wenn die Werte mit nur einem Wurf gewürfelt wurden.

Die Punktzahl für der Wert 5 wird ebenso auf diese Weise berechnet. Nur bei dem Wert 1 gibt es folgende Ausnahme:

1 1 1: 1000 Punkte

Ist der Wert 1 auf mehr als drei Würfeln, gilt wieder das oben genannte Verdoppelungsregel. Zum Beispiel:

1 1 1 1: 1000 x2 = 2000 Punkte


Speziele Wertenkombinationen

Folge ... ein Wurf, in dem jeder Wert genau einmal vorkommt; auf den Würfeln sind also die Werte:

1 2 3 4 5 6
Punktzahl: 2000

Drei Paare ... ein Wurf, in dem drei Paare unterschiedlicher Werte vorkommen, zum Beispiel: 

2 2 3 3 6 6, 1 1 3 3 5 5, usw.
Punktzahl: 1500


Zwei Tripel ... ein Wurf, in dem zwei Tripel unterschiedlicher Werte vorkommen, zum Beispiel: 
2 2 2 4 4 4

Punktzahl: 2500 

Spielablauf

Man würfelt mit allen Würfeln und wendet eine der oben genannten Regeln an, um die Punktzahl zu berechenen. Ist die Punktzahl höher als 350 Punkte, kann der Zug beendet werden und mit der Taste "Nächster Spieler" kann man den nächsten Spieler zum Zug kommen lassen. Die Punktzahl dieses Zuges wird zu der Gesamtpunktzahl dazugerechnet. Man muss den Zug aber nicht beenden, stattdessen kann man die Würfeln, die nicht zu der bereits berechneten Punktzahl beigetragen haben, noch mal würfeln. Würfelt man zum zweiten mal, wird wieder nach den oben genannten Regeln eine zweite Punktzahl berechnet, jedoch nur aus den in dem zweiten Wurf involvierten Würfeln; man kann nicht die Würfeln aus dem ersten Wurf noch mal in die Berechnung einziehen. Ergibt der zweite Wurf keine Punkte, verliert man auch die Punkte aus dem ersten Wurf und der Zug endet mit 0 Punkten. Anderseits tragen alle Würfel im zweiten Wurf zum Punktzahl bei, geht der Zug weiter und man kann wieder mit allen Würfeln würfeln.


Bankrott

Ist man am Zug und das erste Würfeln ergibt keine Punktzahl, verliert man alle bisher gesammelte Punkte. Diese Option kann man aber in den Einstellungen ausschalten.


Gewinner

Zum Gewinner wird der Spieler, der den definierten Punktenlimit überschreitet, wobei die Runde erst von dem letzten Spieler in der Spielerliste abgeschlossen wird. Wird der Punktenlimit in der letzten Runde von mehreren Spielern überschritten, gewinnt der Spieler mit dem höchsten Gesamtpunktzahl.

piatok 11. marca 2016

Space Dice - Farkle (CZ)

EN SK CZ DE
Úkolem hráče je co nejrychleji dosáhnout definovanou bodovou hranici. Hrát můžete s přáteli (off-line), nebo proti automatu. Body se získávají podle následujících pravidel:

1 ... 100 bodů
5 ... 50 bodů

Ostatní hodnoty musí být v počtu min. 3 a jejich bodová hodnota se vypočítá jako 100-násobek hodené hodnoty. Např .:

4 4 4 ... 4x 100 = 400 bodů

Každá další kostka stejné hodnoty zdvojnásobuje předchozí počet bodů. Např .:

4 4 4 4 ... 4x 100 x2 = 800 bodů
4 4 4 4 4 ... 4x 100 x2 x2 = 1600 bodů
atd.

Podmínkou získání bodů výše uvedeným způsobem je, že taková kombinace musí být hozena jediným hodem.

Stejným způsobem se počítá kombinace kostek 5. Výjimku tvoří kombinace kostek 1, kde platí:

1 1 1 ... 1000 bodů

Pro vyšší počet než 3 platí stejné pravidlo jako pro ostatní hodnoty, t.j. předchozí bodová hodnota se zdvojnásobuje. Např .:

1 1 1 1 ... 1000 x2 = 2000 bodů


Speciální kombinace

Postupka ... hod ve kterém je každé číslo jiné, tedy kostky tvoří posloupnost čísel:

1 2 3 4 5 6
Bodová hodnota: 2000

Tři páry ... hod ve kterém jsou tři libovolné páry různých hodnot, např.: 

2 2 3 3 6 6 nebo 1 1 3 3 5 5 atd.
Bodová hodnota: 1500

Dvě trojice ... hod ve kterém jsou dvě libovolné trojice různých hodnot, např.:
2 2 2 4 4 4
Bodová hodnota: 2500

Průběh hry

Hráč hodí všechny kostky a podle výše uvedených pravidel zvolí bodovanou kombinaci. Pokud hodnota zvolené kombinace je větší než 350 bodů, může ukončit své kolo a tlačítkem "Další hráč" posune hru na následujícího hráče. Nahrané body tohoto kola se mu přičítají k jeho celkovému skóre. Nemusí však tak učinit, může pokračovat v hodu zbylými kostkami, které netvoří dříve zvolenou bodovanou kombinaci. Pokud tak učiní, po hodu těmito zbylými kostkami opět vybírá bodovanou kombinaci, ale tentokrát už jen z těchto zbylých kostek, t.j. nedá se vytvářet kombinace s kostkami vybranými v předchozím hodu. Pokud však tyto netvoří žádnou bodovanou kombinaci, hráč ztrácí i body získané zbylými kostkami z předchozího hodu. Pokud se mu však podaří do bodované kombinace zařadit všechny kostky, může ve hře pokračovat hozením všech kostek.


Bankrot

Když je hráč na řadě a v svém prvním hodu nehodí žádnou bodovanou kombinaci, přichází o všechny dosud nasbírané body. Tato funkce se dá v nastaveních hry vypnout.


Vítěz

Vítězem hry se stává hráč, který překročí definovanou bodovou hranici, přičemž kolo se musí uzavřít posledním hráčem v seznamu hráčů. Pokud nastane situace, že tuto hranici překročí v posledním kole více hráčů, vítězem se stává hráč s největším počtem bodů.


Space Dice - Farkle (EN)

EN SK CZ DE
LITE version (without Google Play Game services):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iemel.dice.l

(Privacy Policy)


The player's goal is as fast as possible to achieve a defined point limit. You can play with friends (off-line), or the machine. Points are obtained by the following rules:

1 ... 100 points
5 ... 50 points

Other values ​​must be at least 3 and points are calculated as 100 times of value, eg .:

4 4 4 ... 4 x 100 = 400 points

Every other appearance of the same value doubles the previous number of points. eg .:

4 4 4 4 ... 4 x 100 x2 = 800 points
4 4 4 4 4 4 x ... 100 x2 x2 = 1600 points
etc.

The condition for obtaining a score as described above is that the combination should be roll in single roll.

In the same way is calculated combination of 5. The exception is the combination of 1 where:

1 1 1 ... 1000 points

For a higher number than 3 applies the same rule as above, points are doubled. eg .:

1 1 1 1 ... 1000 x2 = 2000 points


Special combinations

Straight ... roll when each number is different:

2 4 1 6 5 3
Points: 2000

Three pairs ... roll wherein three arbitrary pairs of different values, e.g.:

2 2 3 3 6 6 or 1 1 3 3 5 5 etc.
Points: 1500

Two triples ... roll two triples of different values, e.g.:
2 2 2 4 4 4
Points: 2500

The play

Player rolls all dice and chose scoring combination. If the value of the selected combination is greater than 350 points, he may terminate round and click "Next player". Points of this round are added to his overall score. But he may not do so, it can continue to roll the remaining dice that do not form previously selected scoring combination. After roll he can selects a scoring combination again, but this time only from remaining cubes, ie unable to create combinations of dice selected in the previous roll. However, if these do not formed any scoring combinations, the player loses the points obtained by the remaining dice from the previous roll. But if all the cubes form a scoring combination, the game can continue to roll all the dice.


Bankruptcy

When a player's turn and in its first roll not fit any combination of scoring, he losing all previously accumulated points. This feature can be shut off in the game settings.


The winner

The winner of the game is the player who crosses a defined point limit, and round, to take out the last player in the list of players.


utorok 1. marca 2016

Space Dice - Farkle (SK)

EN SK CZ DE

Úlohou hráča je čo najrýchlejšie dosiahnuť definovanú bodovú hranicu. Hrať môžete s priateľmi (off-line), alebo proti automatu. Body sa získavajú podľa nasledovných pravidiel:

1 ... 100 bodov
5 ... 50 bodov

Ostatné hodnoty musia byť v počte min. 3 a ich bodová hodnota sa vypočíta ako 100-násobok hodenej hodnoty. Napr.:

4 4 4 ... 4x 100 = 400 bodov

Každá ďalšia kocka rovnakej hodnoty zdvojnásobuje predchádzajúci počet bodov. Napr.:

4 4 4 4 ... 4x 100 x2 = 800 bodov
4 4 4 4 4 ... 4x 100 x2 x2 = 1600 bodov
atď.

Podmienkou získania bodov vyššie uvedeným spôsobom je, že takáto kombinácia musí byť hodená jediným hodom.

Rovnakým spôsobom sa počíta kombinácia kociek 5. Výnimku tvorí kombinácia kociek 1, kde platí:

1 1 1 ... 1000 bodov

Pre vyšší počet ako 3 platí rovnaké pravidlo ako pre ostatné hodnoty, že predchádzajúca bodová hodnota sa zdvojnásobuje. Napr.:

1 1 1 1 ... 1000 x2 = 2000 bodov


Špeciálne kombinácie

Postupka ... hod v ktorom je každé číslo iné, teda kocky tvoria postupnosť čísiel:

1 2 3 4 5 6
Bodová hodnota: 2000

Tri páry ... hod v ktorom sú tri ľubovolné páry rôznych hodnôt, napr.:

2 2 3 3 6 6 alebo 1 1 3 3 5 5 atď.
Bodová hodnota: 1500

Dve trojice ... hod v ktorom sú dve ľubovoľné trojice rôznych hodnôt, napr.:
2 2 2 4 4 4
Bodová hodnota: 2500

Priebeh hry

Hráč hodí všetky kocky a podľa vyššie uvedených pravidiel zvolí bodovanú kombináciu. Ak hodnota zvolenej kombinácie je väčšia ako 350 bodov, môže ukončiť svoje kolo a tlačidlom "Ďalší hráč" posunie hru na nasledovného hráča. Nahrané body tohoto kola sa mu pripočítajú k jeho celkovému skóre. Nemusí však tak urobiť, môže pokračovať v hode zvyšnými kockami, ktoré netvoria predtým zvolenú bodovanú kombináciu. Ak tak spraví, po hode týmito zvyšnými kockami opäť vyberá bodovanú kombináciu, ale tentokrát už len z týchto zvyšných kociek, t.j. nedá sa vytvárať kombinácie s kockami vybranými v predchádzajúcom hode. Ak však týmito zvyšnými kockami nehodí žiadnu bodovanú kombináciu, prichádza aj o body získané zvyšnými kockami z predchádzajúceho hodu. Ak sa mu ale podarí do bodovanej kombinácie zaradiť všetky kocky, môže v hre pokračovať hodením všetkých kociek.


Bankrot

Keď je hráč na rade a v svojom prvom hode nehodí žiadnu bodovanú kombináciu, prichádza o všetky dovtedy nazbierané body. Táto funkcia sa dá v nastaveniach hry vypnúť.


Víťaz

Víťazom hry sa stáva hráč, ktorý prekročí definovanú bodovú hranicu, pričom kolo sa musí uzavrieť posledným hráčom v zozname hráčov. Ak nastane situácia, že túto hranicu prekročí v poslednom kole viac hráčov, víťazom sa  stáva hráč s najväčším počtom bodov.